محاسبه آنلاین هزینه دادرسی و خدمات قضائی

برای محاسبه هزینه دادرسی فقط کافیست مبلغ را در داخل کادر زیر وارد کنید!

هزینه دادرسی: ریال

هزینه دادرسی

  • در مرحله بدوی:
  • در مرحله واخواهی:
  • در مرحله تجدید نظر:
  • در مرحله اعاده دادرسی:
  • در مرحله فرجام خواهی:
  • در مرحله اعتراض ثالث: