محاسبه آنلاین حق الزحمه داوری

برای محاسبه حق الزحمه داوری فقط کافیست مبلغ را در داخل کادر زیر وارد کنید!

حق الزحمه داوری در مواردی که خواسته مالی نیست و یا تعیین قیمت ممکن نیست برای هر داور 500,000 ریال و چنانچه کمیت یا کیفیت کار اقتضای حق الزحمه بیشتری داشته باشد طبق نظر دادگاه تعیین می شود.

با توجه به مبلغ خواسته وارد شده حق الزحمه داوری 0 ریال می باشد.