محاسبه آنلاین حق الوکاله و تمبر مالیاتی وکیل طبق تعرفه

برای محاسبه حق الوکاله یا تمبر مالیات وکیل فقط کافیست اطلاعات زیر را وارد کنید!

نتیجه محاسبه

 • حق الوکاله در دادسرای عمومی و انقلاب، نظامی و سایر دادسراها:
 • حق الوکاله در مرحله بدوی:
 • مدرک تحصیلی، سنوات خدمت و محل اشتغال:
 • جمع کل حق الوکاله در مرحله بدوی:
 • حق الوکاله در مرحله تجدید نظر:
 • مدرک تحصیلی، سنوات خدمت و محل اشتغال:
 • حق الوکاله:
 • مدرک تحصیلی، سنوات خدمت و محل اشتغال:
 • هزینه ماموریت:
 • جمع کل حق الوکاله:

در دادسرا

 • حق الوکاله:
 • تمبر مالیاتی، سهم صندوق و کانون:

در مرحله بدوی

 • حق الوکاله:
 • تمبر مالیاتی، سهم صندوق و کانون:
 • جمع کل پرداخت تمبر در مرحله بدوی و تجدید نظر:

در مرحله تجدید نظر

 • حق الوکاله:
 • تمبر مالیاتی، سهم صندوق و کانون:
 • جمع کل پرداخت تمبر در مرحله بدوی و تجدید نظر:
 • جمع کل حق الوکاله: