خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "پیش فروش ساختمان"

ایرادهای قانون پیش فروش ساختمان
ایرادهای قانون پیش فروش ساختمان
۱--» قانونگذار در ماده یک قانون، پیش فروش ساختمان را صرفاً بین مالک ملک و خریدار قلمداد نموده، در حالیکه بر اساس عرف متداول جامعه؛ اکثر قراردادهای پیش فروش بین سازندگان و خریداران منعقد می گردد ، چرا که اصولاً سازندگان هستند که مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت و سپس ساخت ملک می نماید و به دلیل صرفه اقتصادی عموماً از واحدهای سهمی خود پیش فروش می نمایند