خبرخوان

نوشته های بلاگ  "۷۷۸"  از "تیر"

ایرادهای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
ایرادهای قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
قانونگذار محترم در قانون اخیرالتصویب، فلسفه اصلی مجازات را به فراموشی سپرده است، چرا که هدف اصلی از مجازات اصلاح مجرم، جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم و جلوگیری از تجری جرم در جامعه می باشد و چنانچه اهداف فوق به هر دلیل دستیابی نگردد، نه تنها مجرم اصلاح نشده بلکه این عدم اصلاح و مجازات مجرم، سبب تجری ج...